Informacje o projekcie

Projekt „MŁODY BIZNES”, realizowany przez Fundację Inkubator w partnerstwie z Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

CELEM PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia w zakresie samozatrudnienia 20 osobom pozostającym bez pracy (10 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, zamieszkałym/uczącym się na obszarze subregionu sieradzkiego woj. łódzkiego i które:

 1. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku pandemii COVID-19 (min. 80% wszystkich uczestników projektu);
 2. znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci (maks. 20% wszystkich uczestników projektu),

w okresie 01.01.2022r.-30.06.2023r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają następujące kryteria:

 1. zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu sieradzkiego województwa łódzkiego (powiatach: łaskim, pajęczańskim, poddębickim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim, zduńskowolskim)
 2. są osobami pozostającymi bez pracy,
 3. są w wieku 18-29 lat,
 4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 (min. 80% wszystkich uczestników projektu)
 5. znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci (maks. 20% wszystkich uczestników projektu).

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: szkolenie pn. „ABC BIZNESU” dla 20 uczestników projektu (grupy 10-osobowe, 64 godz. dydaktyczne).
 2. Pomoc eksperta dotacyjnego dla 20 osób (7 godz./osobę): pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.
 3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: dla 20 uczestników projektuw wysokości 23050,00 zł/osobę.
 4. Fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe: dla 20 uczestników projektu wypłacane w 6 transzach w wysokości 2650 zł/osobę/m-c w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU: luty – marzec 2022 r

PLANOWANE EFEKTY:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 19 (10 K, 9 M)
 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 18 (9 K, 9 M)
 3. Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 18 (9 K, 9 M)
 4. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 16 (8 K, 8 M)
 5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 2 (1 K, 1 M)
 6. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 1 (0 K, 1 M)
 7. Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 1 (0 K, 1 M)
 8. Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie – 4 (2 K, 2 M)
 9. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 4 (2 K, 2 M)
 10. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 685 771,52 zł
 11. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 16 (8 K, 8 M)

Wartość projektu: 1 028 657,28

Dofinansowanie projektu: 1 016 147,42

Dane teleadresowe Lidera – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: mlodybiznes@inkubator.org.pl.

Dane teleadresowe Partnera – Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach, ul. Targowa 7B, 99-300 Poddębice, tel. (43) 678 31 58, e-mail: biuro@fcwp.pl