Aktualności

Przedłużenie rekrutacji do projektu

Informujemy, że rekrutacja do projektu (drugi, ostatni nabór) zostaje przedłużona do dnia 26 maja 2022r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Przedłużenie rekrutacji do projektu

Informujemy, że rekrutacja do projektu (drugi, ostatni nabór) zostaje przedłużona do dnia 12 maja 2022r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Przedłużenie rekrutacji do projektu.

Informujemy, że rekrutacja do projektu (drugi, ostatni nabór) zostaje przedłużona do dnia 28 kwietnia 2022r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Zmiana w rekrutacji do projektu

Informujemy, że za zgodą WUP w Łodzi nastąpiła zmiana w sposobie przeprowadzenia rekrutacji do projektu. Została ona podzielona na dwa odrębne nabory – do każdego z nich wyłonionych zostanie co najmniej 10 uczestników projektu.

W dniach 28.03.2022r.- 14.04.2022r. przyjmowane będą formularze rekrutacyjne w ramach ostatniego naboru (wyłonionych zostanie ostatnich 10 uczestników projektu). Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Rekrutacja do projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do projektu będą przyjmowane w terminie od 1 do 18 marca 2022r. Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fcwp.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Uwaga! Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu tj. 40, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Informacje o projekcie

Projekt „MŁODY BIZNES”, realizowany przez Fundację Inkubator w partnerstwie z Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

CELEM PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia w zakresie samozatrudnienia 20 osobom pozostającym bez pracy (10 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, zamieszkałym/uczącym się na obszarze subregionu sieradzkiego woj. łódzkiego i które:

 1. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku pandemii COVID-19 (min. 80% wszystkich uczestników projektu);
 2. znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci (maks. 20% wszystkich uczestników projektu),

w okresie 01.01.2022r.-30.06.2023r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają następujące kryteria:

 1. zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu sieradzkiego województwa łódzkiego (powiatach: łaskim, pajęczańskim, poddębickim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim, zduńskowolskim)
 2. są osobami pozostającymi bez pracy,
 3. są w wieku 18-29 lat,
 4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 (min. 80% wszystkich uczestników projektu)
 5. znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci (maks. 20% wszystkich uczestników projektu).

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: szkolenie pn. „ABC BIZNESU” dla 20 uczestników projektu (grupy 10-osobowe, 64 godz. dydaktyczne).
 2. Pomoc eksperta dotacyjnego dla 20 osób (7 godz./osobę): pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.
 3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: dla 20 uczestników projektuw wysokości 23050,00 zł/osobę.
 4. Fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe: dla 20 uczestników projektu wypłacane w 6 transzach w wysokości 2650 zł/osobę/m-c w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU: luty – marzec 2022 r

PLANOWANE EFEKTY:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 19 (10 K, 9 M)
 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 18 (9 K, 9 M)
 3. Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 18 (9 K, 9 M)
 4. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 16 (8 K, 8 M)
 5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 2 (1 K, 1 M)
 6. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 1 (0 K, 1 M)
 7. Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 1 (0 K, 1 M)
 8. Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie – 4 (2 K, 2 M)
 9. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 4 (2 K, 2 M)
 10. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 685 771,52 zł
 11. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 16 (8 K, 8 M)

Wartość projektu: 1 028 657,28

Dofinansowanie projektu: 1 016 147,42

Dane teleadresowe Lidera – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: mlodybiznes@inkubator.org.pl.

Dane teleadresowe Partnera – Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach, ul. Targowa 7B, 99-300 Poddębice, tel. (43) 678 31 58, e-mail: biuro@fcwp.pl